Farmakokinetik, farmakodynamik och farmakometri

Farmakokinetik (PK) är läran om läkemedels upptag och omsättning i organismen, hos djur och människor. Farmakodynamik (PD) handlar om hur läkemedel i organismen ger upphov till farmakologiska effekter. Farmakometri är läran om hur PK och PD kan beskrivas med matematiska modeller.

Undervisningen i farmakokinetik omfattar hur läkemedel absorberas (exempelvis från mag-tarmkanalen), distribueras i kroppen samt elimineras genom metabolism eller utsöndring. Farmakokinetiken beskriver dessa processer på två sätt som kompletterar varandra. Dels handlar det om att förstå dem i ett fysiologiskt perspektiv, dels om att beskriva dem kvantitativt, med matematiska uttryck och siffervärden. Farmakodynamik beskriver hur och varför läkemedelseffekter varierar över tid och hur de relateras till plasmakoncentrationer av läkemedlet. Farmakometri omfattar framför allt uppbyggnad och utvärdering av matematiska modeller för farmakokinetiska och farmakodynamiska förlopp. Utgående från dessa beskrivningar kan man sedan avgöra exempelvis:

  • hur olika doseringar och doseringssätt ger upphov till varierande förlopp av läkemedelskoncentration i blodcirkulationen (plasman) över tid
  • hur läkemedel distribueras från cirkulationen till de målorgan där de utövar sina effekter
  • hur effekter och biverkningar varierar över tid
  • hur doseringen av läkemedel bör anpassas vid behandling av exempelvis barn, gamla, njur- eller leversjuka människor
  • hur läkemedel kan interagera med varandra och därmed påverka varandras effekter och biverkningar
  • hur data från djurförsök eller laboratorieförsök kan tillämpas på människa
  • vilka doser och dosregimer som bör studeras i kliniska prövningar.

Kurser ges både på grundnivå och avancerad nivå. Länkar till kursbeskrivningar på Studentportalen ges nedan. Undervisningen är tätt anknuten till verksamheten vid de två forskningsgrupperna Translationell PKPD samt Farmakometri. Examensarbeten om 30 hp kan därför erbjudas inom forskningsområdet, antingen internt på institutionen eller som externa projekt.

Senast uppdaterad: 2021-04-26