Vitamin D

Steroider och steroidrelaterade enzymer som producerar biologiskt aktiva metaboliter är essentiella för människans fysiologi. Vår forskning är inriktad på enzymatiska processer, reglering och cellulära effekter som involverar vitamin D och andra steroider. Vi studerar bl a metabolism av vitamin D och mekanismerna för hur den aktiva formen av vitamin D verkar på eukaryota celler. Förändrade D-vitaminnivåer i plasma är kopplade till ett antal sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att ta fram mer kunskap om metabolismen och effekterna av vitamin D och relaterade föreningar. Den biologiskt aktiva formen av vitamin D, 1a,25-dihydroxyvitamin D3, blockerar celldelning och ökar celldifferentiering. Vitamin D-analoger (syntetiska föreningar med vitamin D-liknande effekter) används vid behandling av psoriasis och är av intresse för utvecklingen av nya cancerterapier. Våra studier inkluderar effekter av vitamin D-analoger på glioblastom, en obotlig typ av hjärncancer. Andra steroider av intresse i våra undersökningar är oxysteroler (kolesterolderivat) och könshormoner och deras verkan i det centrala nervsystemet. 

Last modified: 2023-01-23