Lika villkorsgruppen

Lika villkorsgruppen arbetar för att motverka diskriminering vid institutionen. Målsättningen är att ingen anställd vid eller arbetssökande till institutionen ska utsättas för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling. Detsamma gäller för studenter som deltar i eller söker till utbildning vid institutionen eller som deltar i verksamhetsförlagd utbildning.

Här hittar du information om universitetets arbete mot trakasserier och diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. En fullständig beskrivning finns i dokumentet Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen. 

Lika villkorsgruppen, där flera personalkategorier är representerade, har i uppdrag att:

  • Medverka i planering och åtgärder rörande lika villkor inom institutionen.
  • Kontinuerligt följa upp och utvärdera institutionens lika villkorsarbete.
  • Biträda prefekten med underlag för lika villkorsåtgärder.
  • Värna om lika villkor för alla på institutionen och finnas som första instans om något händer.

Har du upplevt eller sett någon annan utsättas för diskriminering eller trakasserier på institutionen? Välkommen att kontakta Lika villkorsombudet för att diskutera frågan i så fall. Viktigt att veta är att lika villkorsgruppen inte agerar i ärendet mot den utsattes vilja.

Lika villkorsombud:

Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. (Föräldraledig)

Lika villkorsgruppen:

Johan Heldin, Forskare
Mejl: Johan.Heldin@uu.se

Josefina Nordström, Lektor

Henrik Lodén, Forskare

Laurynas Mockeliunas, Doktorand

Sunithi Gunasekera, Forskare

Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. (Föräldraledig)

Övriga kontaktuppgifter:
Farmaceutiska studentkårens kontaktperson: soc@farmis.uu.se
Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarige: jamlikhet@us.uu.se

Årshjul

                           
                                     

Senast uppdaterad: 2023-08-21