Läkemedelsteknik

I det akademiska ämnet Galenisk farmaci behandlas administrering, formulering och tillverkning av läkemedel.

Läkemedelsteknik

Forskargruppens ambition är att bedriva metodologisk och grundläggande mekanistisk forskning som ska kunna bidra till framtagandet av bättre och mer kostnadseffektiva läkemedel. För det första vill vi utveckla nya och förbättrade lösningar för läkemedelstillförsel och för det andra vill vi utveckla formuleringsverktyg för en effektiv produktutveckling och tillverkning. Gruppens kärnkompetens ligger inom området pulverteknologi vilket är ett vetenskapligt fält som kan tillämpas inom flera produktområden såsom läkemedel och livsmedel. En central forskningsfråga gemensam för gruppens projekt är hur kritiska egenskaper hos partiklar och partikelsystem kan mätas, styras och predikteras. De huvudsakliga tillämpningarna av forskningen är formulering av läkemedel för peroral och pulmonär administrering. Inom forskargruppen bedrivs för närvarande tre projekt: (1) Analytisk pulverkomprimering; (2) Formulering av torrgranulerade pulver; (3) Formulering av inhalationspulver. Gruppens forskning är en del av forskningsprogrammet inom kompetenscentrumet Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver).

Senast uppdaterad: 2023-02-02