Reproduktionstoxikologi och barncancer

Projektledare Faranak Azarbayjani
 

Reproduktionstoxicitet: Infertilitet ökar i världen; Provrörsbefruktning (IVF) är en av de vanligaste behandlingarna, men framgångsfrekvensen för denna metod är fortfarande låg. 
 
Maternal mRNA (transkriptom) reglerar alla tidiga stadier av embryonal utveckling och därför anses avgörande för moderns förmåga att stödja embryonal utveckling samt embryonal kompetens för framgångsrik graviditet. 
 
Därför är syftet med min forskning att belysa grundläggande molekylära händelser i tidig embryonal utveckling genom att fokusera på moderns transkriptom i en IVF-modell av svin. Dessutom vill vi utvärdera effekten av exponering för mest förekommande receptbelagda läkemedel på moderns transkriptom. 
 
IVF-systemet för svin är en attraktiv modell i sådana studier och tillåter kontrollerad tillsats av testkemikalier i biologiskt relevanta koncentrationer. 
 
Vi förväntar oss att studier av transkriptomdynamik i dessa specifika och tidiga utvecklingsstadier kommer att ge insikter om de viktiga signalvägar som kan bestämma embryonal kompetens och i slutändan användas som tidiga prediktorer för framgångsrik IVF.
 
Barncancer: Neuroblastom (NB) är en neuroendokrin tumör i barndomen som uppstår i det sympatiska nervsystemet. Tyvärr har överlevnaden för barn som diagnostiserats med denna tumör endast förbättrats måttligt trots intensiva behandlingsprotokoll. 
 
Våra tidigare prekliniska studier har visat att behandling av tumörerna med angiogeneshämmare som Avastin® eller Sutent® kan stoppa tumörtillväxt i både subkutana och ortotopiska modeller av NB. Mekanismen för antitumörogena effekter av dessa behandlingar visade sig vara antingen hämning av tumörangiogenes eller "deaktivering" av stroma genom att verka på stromala immunceller såsom tumörassocierade makrofager (TAM). 
 
Vi är därför intresserade av att studera betydelsen av immunceller i tumörmikromiljön för tumörtillväxt och effekter av behandling med angiogeneshämmare på dessa celler i våra tumörmodeller av NB. 

Senast uppdaterad: 2023-04-12