Neurotoxikologi

Utvecklingsneurotoxikologi. Projektledare: Sonja Buratovic. 
Nyttjandet av medicinsk bestrålning har under de senaste decennierna visat en uppåtgående trend och är den främst använda metoden för olika typer av diagnostik t.ex. datortomografi som utförs på barn, men är även relevant för behandling av tumörer. Detta har öppnat för nya frågeställningar om vilka effekter dessa låga strålningsnivåer kan ha på de olika celltyperna i hjärnan. Vidare ges barn ofta lugnande eller smärtstillande medel inför diagnostik eller terapi för att reducera stress och optimera säkerhet under proceduren. Frågan vi ställer oss är: Hur kan dessa vitt skilda agens samverka för att verka negativt på hjärnans utveckling? 

Detta projekt syftar till att fördjupa vår kunskap kring hur läkemedel och medicinska bestrålningar kan samverka och negativt påverka hjärnans utveckling. Med utgångspunkt i en väletablerad musmodell ämnar vi att på djupet undersöka vilka mekanismer som kan ligga bakom de tidigare observerade beteendeförändringarna och hur vissa läkemedel kan förvärra strålningens negativa effekter. 

Sammantaget kommer resultaten som genereras i projektet att bidra med nya kunskaper om vilka celltyper som är påverkade, samt på vilket sätt de påverkas, av kliniska behandlingar vilka kan resultera i kognitiv dysfunktion i människa. Detta för att i framtiden kunna använda säkrare behandlings- och diagnostiska metoder på unga patienter.  

Mekanismer bakom L-DOPA-inducerad neurotoxicitet. Projektledare: Malin Andersson.
Genom att använda MALDI imaging (avbildande masspektrometri) och andra proteomiska tekniker söker vi sen tio år tillbaka efter bakomliggande mekanismer vid L-DOPA inducerade biverkningar (överrörlighet, eller dyskinesi) i Parkinsons sjukdom. Våra tidigare resultat visar på en obalans i den enzymatiska nedbrytningen av neuropeptider efter frisättning. För att motverka denna obalans söker vi effektiva enzymhämmare med hjälp av en ny metod vilken kombinerar in situ enzym histokemi med MALDI imaging på ett sätt som lätt kan modifieras till andra targets, t ex vid läkemedelsutveckling.

Senast uppdaterad: 2023-04-12