Karakterisering av mikroklimatet i neuroblastom

Karakterisering av mikroklimatet i neuroblastom (Faranak Azarbayjani)

I Sverige insjuknar ca 300 barn (0 - 18år) i någon form av barncancer varje år. Neuroblastom är en barncancer som drabbar 10 - 15 barn per år i Sverige. Antalet rapporterade fall av barncancer, särskilt neuroblastom (NB), har ökat under de senaste decennierna. NB är ett exempel på en barncancer med dålig prognos där tumören kan sprida sig till skelett, lever, lymfkörtlar och benmärg. Dödligheten för NB är hög (ca 40 %), varför det är angeläget med nya behandlingsstrategier utöver cellgifter, kirurgi och strålbehandling.

Detta lägger stora krav på utveckling av nya prekliniska modeller gällande läkemedel för behandling av barn med cancer.

Vi har därför utvecklat en ortotop modell för NB där tumörceller sprutas i binjuren på immundefekta möss som ej kan stöta bort de artfrämmande cellerna. Tumören växer således i en mikromiljö där det kliniskt relevanta samspelet mellan tumören och dess stroma kan upprätthållas.

I denna modell har vi visat att 100 % av mössen utvecklar palpabla tumörer som liknar den kliniska bilden med växt i binjuren och dottersvulster i lever och benmärg.

Vi har behandlat dessa tumörbärande djur med angiogeneshämmare, cytostatika i låg dos eller en kombination av dessa två och har studerat tumörvolymen (primär tumör och metastaser) över tiden kommer samt angiogenes i tumörer före och efter behandling. Vi vill nu fokusera på att studera tumörstromat hos behandlade djur som har svarat olika på behandling med olika angiogenshämmare. Förhoppningen är att dessa studier ska kunna hjälpa oss förstå orsaken till skillnad i behandlingseffekt mellan olika angiogenesinhibitorer.

Senast uppdaterad: 2023-04-12