Genetisk toxikologi

Genetisk toxikologi (Björn Hellman)

Vi har i våra studier fokuserat på att studera primära DNA-skador i form av DNA-strängbrott med hjälp av en metod som kallas Comet assay, med vilken man kan fånga upp DNA-strängbrott i enstaka celler, och vi håller också på att etablera ett cytochalasin B-baserat mikrokärntest för 96-hålsplattor för att detektera kromosomskador i enstaka celler. Numer arbetar vi så gott som uteslutande med olika typer av cellkulturer. Den huvudsakliga målsättningen är att förbättra riskbedömning vad gäller människors exponering för genotoxiska agens.

När det gäller genotoxicitet (primära DNA-skador och mutationer på DNA-molekylnivå eller kromosomnivå) är det viktigt att skilja mellan genotoxiska carcinogener och ämnen som ökar risken för cancer genom att verka via andra mekanismer. DNA-skador och mutationer kan uppkomma genom att ett ämne direkt attackerar DNA, men de kan också uppkomma som ett resultat av cytotoxicitet – vilket för en genetisk toxikolog är mindre allvarligt. I våra tidigare studier har vi använt primära DNA-skador i perifera lymfocyter som biologiska exponeringsmarkörer (ex hos cancerpatienter som fått cytostatika), gjort långtidskulturer av lymfocyter från olika blodgivare för att studera individuell variation i känslighet gentemot genotoxiska agens, DNA-reparationens betydelse vid exponering för olika typer av DNA-skadande ämnen, oxidativa DNA-skador mm. Under senare år har vi i samarbete med Institutionen för läkemedelskemi/ farmakognosi studerat genotoxiska/anti-genotoxiska effekter hos ett antal traditionellt använda medicinalväxter (extrakt/fraktioner och rena substanser) – ett arbete vi avser fortsätta med hjälp av Comet assay och mikrokärntestet. Just nu ägnar vi (framförallt då min doktorand Erik Bivehed) en hel del energi åt att utveckla Comet assay för att bland annat öka kapaciteten hos testet, och minska den ibland besvärande intra- och intervariabiliteten i testet. Målet är då att effektivisera laboratorie-, analys- och databehandlingsprocesser mot ett mer automatiserat sätt för att öka känsligheten och robustheten (både hos Comet assay och mikrokärntestet).

Senast uppdaterad: 2023-03-02