Uppsala University Behavioral Facility (UUBF)

Välkommen till Uppsala University Behavioral Facility (UUBF), en plattform som arbetar med beteendestudier på mus, råtta och fisk. Vi har lång erfarenhet av att bedriva olika typer av beteendestudier och kan tillhandahålla expertis inom området för beteendeutvärdering.

Syftet med denna beteendeplattform är att erbjuda hjälp till forskargrupper inom och utanför Uppsala universitet med design, utförande och tolkning av beteendestudier på mus, råtta och fisk. Vi som arbetar inom plattformen har själva stor erfarenhet att bedriva forskning med olika inriktning på utvärdering av beteende. På våra beteendeavdelningar finns utrustning för att utvärdera olika typer av beteenden, där viss utrustningen är knuten till avdelningarna och viss utrustning går att flytta för att göra försök på annan plats. För flertalet av dessa tester finns färdiga protokoll (SOPar). Om du har några funderingar över vad som är bra att tänka på när du ska planera dina beteendestudier är du också varmt välkommen att komma och diskutera detta. Vi hjälper också gärna till med att skriva etiska ansökningar samt med statistisk bearbetning, analys och tolkning av redan utförda studier.

UUBF är en icke vinstdrivande plattform som drivs genom strategiska medel från vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Plattformen har funnits sedan 2011. Vi har ett nära samarbete med universitetsveterinärerna och verksamheten syftar till att förfina metoder och minska antalet djur som används i försök.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina beteendestudier!

Välkommen att kontakta oss på uubf@farmbio.uu.se så hjälper vi dig.


Nyhet:

Exempel på pågående projekt vid UUBF;

Analys av fiskbeteende:

Genom att använda ett datoriserat observationsprogram, Ethovision XT, kan rörelse hos fisk studeras och genom analys fås information om fiskens hastighet, total distans och besök i olika zoner i testarenan.

En multivariat arena är under utveckling i vilken en beteendeprofil på fisken erhålls. Testarenan består av olika miljöer som djuret tolkar på olika sätt, ex. trygga eller riskabla platser. En stor fördel med den multivariata testarenan är att beteendeprofilen kan utvärderas i ett test och att upprepade test i olika arenor, med upprepad hantering, kan undvikas.

Analys av motoriska och icke-motoriska symptom hos musmodell för Parkinsons sjukdom:

Flera olika tester för muskelstyrka och finmotorik samt mer komplexa beteendestörningar används för att analysera både motorik och beteendeprofil hos transgena möss som modell för Parkinsons sjukdom.

Hantering för att undvika stress vid försök:

För att undvika oönskade effekter av stress i samband med hantering av djur i beteendeförsök är det viktigt att tänka på att habituera djuren innan försöken startar. UUBF har protokoll för hantering av mus och råtta och kan även visa hur du bäst går tillväga för att hantera djuren innan försöken startar.