Arbetsgruppen för lika villkor

Institutionens arbetsgrupp för lika villkor (tidigare kallad Policygruppen) består av representanter från flera personalkategorier och har i uppdrag att:

  • Medverka i planering och åtgärder rörande jämställdhet inom institutionen.

  • Kontinuerligt följa upp och utvärdera institutionens jämställdhetsarbete.

  • Biträda prefekten med underlag för jämställdhetsåtgärder.

  • Medverka i planering och åtgärder för att följa upp universitetets och vetenskapsområdets handlingsplaner och policydokument.

Jämställdhetsplan Mars 2015-December 2017

Plan for equality and equal treatment 2015-2017

Jämställdhetsplan November 2012-Oktober 2013

Jämställdhetsplan November 2011-Oktober 2012

Arbetsgruppen för lika villkor ska också behandla ärenden gällande andra diskrimineringsgrunder än kön, så som könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnicitet, religion, handikapp eller sexuell läggning.  

Om du har tankar kring jämställdhets- eller likabehandlingsfrågor på institutionen, upplever problem eller har idéer som du tycker arbetsgruppen för lika villkor borde arbeta med är du mycket välkommen att kontakta någon av gruppens ledamöter, se nedan.

Policygruppens kontaktpersoner:

Erik Melander  (doktorandrepresentant)
Mikaela Andersson (TA representant)
Lova Segerström (lärarrepresentant)
vakant (studeranderepresentant)
 

Uppsala Universitets jämställdhetsarbete

Rådet för lika villkor

Här finns universitetets centrala jämställdhetsplan, information om utbildningar, evenemang och utlysningar av medel för jämställdhetsarbete, publikationer, statistik och kontaktuppgifter till jämställdhetskommittén. Här kan du till exempel hitta universitetets föräldrapolicy eller programmet för lika villkor.

Vetenskapsområde Medicin och Farmacis jämställdhetsarbete

http://www.medfarm.uu.se/anstalld/namnder-kommitteer/jamstalldhetskommitten/

Här finns kontaktinformation till ledamöterna i vetenskapsområdes jämställdhetskommitté.

http://www.medfarm.uu.se/for_anstallda/dokument/Planer_och_rapporter/Overgripande_planer/

Här finns Vetenskapsområdets planer för jämställdhet och likabehandling.