Studierådets priser 2017

Studierådets Pedagogiska pris till Erika Roman, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, med följande motivering:

Erika Roman undervisar i kursen i farmakologi. Där håller hon i föreläsningarna om smärtfysiologi, centralt verkande analgetika, beteendefarmakologi och försöksdjursvetenskap samt veterinärfarmakologi. Erika är mycket uppskattad av sina studenter för sin sprudlande entuasiasm och engagemang.

Hon knyter an sina föreläsningar i ett samhällsperspektiv och belyser till exempel de etiska svårigheterna vid djurförsök. Genom att göra detta uppmuntrar hon studenter att reflektera och diskutera. 

En annan styrka är Erikas förmåga att vara tydlig med vad som förväntas av studenten och förståelse för vad som kan vara svårt för studenterna att ta in. Hon planerar sina föreläsningar väl och ser till att tid för repetition och frågor finns. 

Något annat som gör att Erika sticker ut i mängden är att hon verkligen uppmuntrar studenter att fråga och tar studenternas frågor på största allvar. Om hon inte kan svara på en fråga direkt ser hon till att komma tillbaka påläst till nästa föreläsning.

Erika strävar dessutom alltid för att förbättra upplägget på sina föreläsningar, dels genom att fråga muntligt vad vi studenter tycker om till exempel ett seminarium och dels genom att belysa vikten av kursvärderingar. 

För denna utmärkta pedagogik skall hon härmed premieras.”

Studierådets pris för studentinflytande till Ingrid Nylander, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, med följande motivering:

”Ingrid Nylander undervisar i farmakologi på institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Ingrid har som ordförande i GRUFF visat ett otroligt engagemang och genuint intresse för studenternas åsikter. Även i områdesnämnden lyssnar hon och tar alltid farmacistudenternas åsikter i beaktande. Hon är lyhörd för studenternas synpunkter och arbetar aktivt i alla forum hon är engagerad i för att få studentinflytande. Ingrid ser alltid till att det finns studentrepresentation och frågar specifikt efter studenternas åsikter. Hon arbetar outtröttligt för att förbättra studenters situation både för farmacistudenter och för studenter på hela vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Ingrid är dessutom hedersledamot i Farmacevtiska Studentkåren och har alltid farmacistudenterna i åtanke. Ingrid är en vital del i det goda samarbetet mellan farmaceutiska fakulteten och Farmacevtiska Studentkåren genom att hon tar egna initiativ till samarbeten och brinner för studenters inflytande.

För att ha arbetat med studentinflytandet för oss studenter på detta sätt skall hon härmed premieras.”

Studierådets särskilda pris för studentbemötande till Frida Moqvist, Agneta Freijs och Lena Klarén på Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, med följande motivering:

”Frida Moqvist, Agneta Freijs och Lena Klarén är kursansvariga på kurser inom undervisningsämnet farmakoterapi på både grund- och avancerad nivå.

Få kurser är så genomarbetade, verklighetsförankrade och pedagogiska som kurserna i farmakoterapi. Från grundkurs till kurserna på avancerad nivå undervisar de kursansvariga med ett engagemang och ett intresse för ämnet som inte går någon student förbi. Samtliga lärare på kurserna är tålmodiga, tar sig tid att svara på frågor, förklara på olika sätt både en, två och tre gånger tills att alla verkligen förstått och de lär ut för att förbereda studenterna på verkligheten och inte enbart för att klara en tenta.

Lärarna bemöter studenterna på ett personligt, engagerat och inspirerande sätt vilket motiverar studenterna och inte minst reflekteras i kursvärderingarna där lärarnas utomordentliga studentbemötande uppmärksammas varje gång.

För detta lysande studentbemötande skall de härmed premieras”

Rosenönpriset till Elin Svensson

Rosenönpriset är ett pris som delas ut till årets bästa doktorsavhandling framlagd vid ett svenskt universitet inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik.
Elin Svensson har fått 2016 års Rosenönpris för med motivering:
Elin Svensson har presenterat en avhandling “Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis” av mycket hög kvalité och uppvisat en mycket god förmåga att förmedla vetenskap och resultat. Elin Svensson har lagt fram en bred och gedigen avhandling  där farmakometriska metoder har använts för att förbättra behandlingen av tuberkulos. Avhandlingen har visat på styrkor med modellering på befintliga data och möjligheterna att individanpassa behandlingar.
 
Priset kommer delas ut formellt under 2017 års 14th Symposium in Pharmacokinetics and Drug Metabolism” i Göteborg 29-30 mars.
 
Priset delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, Apotekarsocieteten.

Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till Mats Karlsson

Kungl. Vetenskaps-Societeten Thuréus-pris med en prissumma på 100.000 kr tilldelats professor Mats Karlsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

Mats Karlsson får priset med motiveringen för sina framstående studier över farmakokinetiska och farmakodynamiska processer i populationer.

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. 

Forskningsanslag till Ola Spjuth

Inom ramen för ett EU Horizon 2020-projekt kallat PhenoMeNal har Ola Spjuth nyligen beviljats ett forskningsanslag omfattande ca 8.5 miljoner kronor över en 3 års period. Ola kommer att leda den del av projektet som kallas ”Maintenance and Operation of PhenoMeNal e-infrastructure” (WP4). Det handlar då bland annat om att bygga upp en standardiserad e-infrastruktur för analys av fenotyp och genotyp data generade i olika typer metabolomikprojekt.

Margareta Hammarlund Udenaes hedersledamot

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade i helgen enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Margareta Hemmarlund-Udenaes, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och Professor Gyorgy Marko Varga, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.

Motiveringarna lyder:

Margareta Hammarlund Udenaes

Professor Margareta Hammarlund Udenaes har under mer än 20 år varit ledande inom farmakokinetik och farmakodynamik i Sverige och internationellt. Margaretas engagemang kring pedagogik och nya metoder såsom problembaserat lärande har varit betydelsefullt för studenter, forskare och för utvecklingen av ämnesområdet. Margareta har varit drivande inom området klinisk farmaci och den framgångsrika magisterutbildning vilken bidragit till att både bredda den farmaceutiska professionen och stärka klinisk farmaci inom svensk hälso-och sjukvård.

Ny professor

Robert Fredriksson har tillträtt som ny professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap från och med första januari 2016 och har lokaler i hus C4 plan 2. Robert har flyttat med sin forskargrupp som för närvarande består av två post docs, tre doktorander och fyra masterstudenter. Gruppen heter Molekylär Neurofarmakologi och studerar i första hand transportörer i nervsystemet, hur dessa reglerar neurotransmittor nivåer samt deras farmakologi. Även transportörer i njure och epitelceller är ämnen som studeras. Man använder metoder som transgena möss, bananfluga, cellsystem, Xenopus laevis oocyter, histologi samt biokemiska tekniker.

Per Andrén beviljad forskningsanslag

  • Stiftelsen för Strategisk Forskning beviljade nyligen Per Andrén ett forskningsanslag omfattande 15 miljoner kronor under en period av fem år för sin ansökan ”Infrastruktur för avbildande masspektrometri”. Den av stiftelsen särskilt tillsatta beredningskommittén bestående av extern expertis gav ansökan absolut högsta prioritet. Förutom Per beviljades även två andra forskare vid UU ett motsvarande stöd för andra typer av infrastruktursatsningar från SSF.

CAN:s drogforskningspris till Ingrid Nylander!

Ingrid Nylander tilldelas CAN:s drogforskningspris 2015.

Ingrid har  på ett mycket systematiskt och framgångsrikt tillvägagångssätt  studerat uppväxtmiljöns betydelse för hur hjärnan utvecklas samt hur förändringar orsakade av alkohol påverkas av förhållanden i uppväxtmiljön.

Ingrid Nylander är verksam som forskare, universitetslektor och studierektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och sedan 2005 som professor i farmakologi. Ingrid Nylander leder forskargruppen för neurofarmakologi, drogberoende och beteende.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

Lennart Dencker - ny hedersmedlem i Svensk förening för toxikologi

Lennart Dencker deltog redan i Toxikologiska Diskussionsklubben (en föregångare till SFT), och satt senare många år i SFTs styrelse. Han var föreningens ordförande när EUROTOX-mötet 1994 hölls i Uppsala. Lennart har visat ett stort engagemang för såväl forskning och utbildning. Genom sitt arbete har han varit avgörande för att bygga en stark toxikologisk forskning vid Uppsala Universitet och samverkat med en lång rad myndigheter och organisationer utanför akademin.